Loading Events

Upcoming

Events

23.05.2020 19:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
24.05.2020 18:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
25.05.2020 19:30
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
26.05.2020 19:30
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
28.05.2020 19:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
29.05.2020 19:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
30.05.2020 19:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE
31.05.2020 19:00
Moskovskiy Khudozhestvennyy Akademicheskiy Teatr Im. M. Gor’kogo, Tverskoy Blvd, 22
Moscow, 125009 Russian Federation

SNOW SYMPHONY by Slava’s SNOWSHOW, Gidon Kremer & Kremerata Baltica

READ MORE