RCA Classics | 1994 | |

Kremer, Krainev, Bashmet, Spivakov, Roshdestvensky, Rostropovich ‎– Hommage To Schnittke