Moscow Studio Archives | | |

Schnittke, Gidon Kremer, Yuri Bashmet, Natalia Gutman, Gennady Rozhdestvensky ‎– Concerto Grosso No. 1 Cello Concerto No. 1